Consolely AB

Uppförandepolicy

Denna dag, 2021-05-31, har följande policy upprättats för Consolely AB nedan kallat ”företaget”.

Bakgrund

Företagets Uppförandepolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument över den etiska standard och de principer som alla inom företaget förväntas följa, såväl anställda som styrelsemedlemmar.

Syfte

Uppförandepolicyn syftar till att Consolely AB ska ses som ett företag som tar sitt samhällsansvar på största allvar där stort fokus ligger på människor, relationer och miljö. Vidare ska företaget vara ett företag som står för integritet, tillförlitlighet och ärlighet.

Riktlinjer

Alla medarbetare inom företaget har ett ansvar att följa lagar, regler och interna policys. Om något i denna policy skulle strida mot nationell lag så är det rådande lag i respektive land som gäller framför principerna som beskrivs i företagets Uppförandepolicy.

Interna relationer

Företaget uppmuntrar till mångfald på alla nivåer inom koncernen. Företaget har en stark tro på att mångfald är något positivt och att det kan förbättra resultaten. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Denna princip gäller såväl för hur vi behandlar våra medarbetare som förfarandet i rekryterings- och anställningsprocessen.

Företaget ser varje medarbetare som en viktig resurs och är mån om att behålla sitt humankapital inom företaget. Förtaget strävar efter att höja nivån på kompetensen hos medarbetarna och dra nytta av individens fulla potential. Därför månar företaget om individens personliga utveckling genom att erbjuda vidareutbildningsmöjligheter och möjlighet till att utvecklas inom företaget.

Företaget värnar om medarbetarnas hälsa genom att tillhandahålla en bra och säker arbetsmiljö.

Externa relationer

Företagets leverantörer och samarbetspartners ska följa de krav företaget ställer på dem så att de uppfyller företagets standard. Företaget förväntar sig att de ska följa rådande lagar och regler och att de ska kunna möta företagets miljökrav. Leverantörer och samarbetspartners ska förbinda sig att inte använda sig av tvångsarbete och barnarbete. Leverantörer och samarbetspartners ska också tillåta föreningsfrihet och skapa en god och säker arbetsmiljö. Leverantörer och samarbetspartners ska kunna leva upp till företagets Uppförandepolicy. Samtidigt som företaget ställer krav på våra leverantörer och samarbetspartners strävar företaget efter att bevara bra relationer med affärspartners som främjar goda samarbeten i framtiden.

Alla medarbetare inom företaget förväntas uppträda på ett korrekt sätt i kontakten med affärspartners. Således accepteras varken mutor eller korruption av företaget. Företagets anställda och styrelsemedlemmar får inte acceptera gåvor, betalning eller andra förmåner som kan påverka affärsbeslut, strider mot lag, handelsbruk, sedvänja eller god affärssed.

Likaså ska inte någon inom företaget uppträda på sådant sätt som beskrivs i stycket ovan att kunder, potentiella kunder, regeringar eller representanter för dessa enheter i sin tur riskerar att påverkas i sina beslut.

Företaget strävar efter att ha nöjda kunder. Ett sätt att uppnå det är att tillgodose kundens behov. Det görs genom god kommunikation och varje individ ansvarar för att vara tillmötesgående mot kunderna och hantera kundärenden och klagomål på ett korrekt sätt. Medarbetarna är företagets ansikte utåt och deras beteende speglar företagets värdegrund.

Företaget har ett samhällsansvar och värnar om såväl sina kunder som allmänheten genom att använda sig av och tillhandahålla trygga och säkra tillverkningsprocesser och produkter.

Nära relationer

Nära relationer mellan anställda på arbetsplatsen eller mellan anställd och person i företagsledande ställning eller dylikt är inte förbjudna enligt lag för privata verksamheter. Som medarbetare hos oss bör du emellertid vara medveten om att vi inte uppmuntrar nämnda typer av relationer. Vi är av uppfattningen att detta riskerar att påverka arbetsmiljön, utförandet av dina arbetsuppgifter eller leda till intressekonflikter.

Vi är måna om att i största möjliga utsträckning undvika ovan nämnda problem, varför vi uppmanar dig som har en nära relation med någon på arbetsplatsen att meddela närmaste chef. 

Miljö

Företaget strävar efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt när det gäller de egna produkternas livscykel. I möjligaste mån används material och metoder som inte utgör miljö- och hälsorisker, vare sig för de anställda eller för allmänheten.

Det innebär att tillverkningsprocesserna ska vara effektiva och energisnåla, med ett minimalt utfall av restprodukter. Framförallt gäller det att miljöfarligt avfall och påverkan på miljön så som miljöfarliga utsläpp minimeras så mycket som möjlighet och att det hanteras i enlighet med lagar och regler. Företagets strävan är att så mycket som möjligt av slutproduktens beståndsdelar ska vara energisnåla och återvinningsbara samt att leveranser och transporter ska ske på ett så miljömässigt sätt bra sätt som möjligt.

Kontaktpersoner

Om en medarbetare har frågor kring denna Uppförandepolicy ska han eller hon i första hand kontakta sin närmaste chef. Därefter kan någon av nedanstående personer kontaktas:

FunktionNamnTelefonnummerE-post
VDGuido Thyssen070 739 74 69guido.thyssen@consolely.se
HRDanielle Hall070 150 94 99danielle.hall@consolely.se

Ansvar

Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med företagets Uppförandepolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den. Att bryta mot företagets Uppförandepolicyn kan leda till disciplinära påföljder.

sv_SESV