Consolely AB

Skattepolicy

Allmänt förhållningssätt till skatter och risker

Consolely vill ses som ett pålitligt, långsiktigt och ansvarsfullt företag som tar samhällsansvar och som alltid agerar i enlighet med gällande lagar och regler och som på ett transparent sätt balanserar aktieägarintresset med samhällsintresset. 

Consolely rapporterar och redovisar skatt i enlighet med gällande regler och krav. 

Consolely strävar efter att alltid betala rätt skatt i rätt land i enlighet med relevanta lagar och regler i det aktuella landet samt att lämna in sina deklarationer i rätt tid och på rätt sätt. 

Det är Consolely:s policy att ha ett försiktigt förhållningssätt gentemot risker och att aktivt undvika dem när det är möjligt. Detta förhållningssätt gäller också Consolely:s gentemot skatterisker, och när Consolely står inför olika alternativ väljer bolaget oftast det alternativ som har lägst risk med hänsyn både till bolagets samhällsansvar och ansvaret gentemot aktieägarna. 

Consolely har ett affärsmässigt förhållningssätt till sina skattekostnader, men sysslar inte med aggressiv skatteplanering. Med aggressiv skatteplanering avses transaktioner som inte har något annat affärsmässigt syfte än att sänka skatten eller transaktioner som kan äventyra bolagets anseende och uppfattningen om bolaget som en ansvarsfull samhällsaktör.

sv_SESV